Forums-viewtopic-مجـری زن قـرعـه کشـی جـام جهـانی ، آمـآج ـه حملـه ایـرآنیـان ! Faza2Music | New Music Downloads, Free Music Videos

^ Back to Top
تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
Faza2Music | New Music Downloads, Free Music Videos: تالار گفتمان

Faza2Music :: نمايش موضوعات - مجـری زن قـرعـه کشـی جـام جهـانی ، آمـآج ـه حملـه ایـرآنیـان !

 
ارسال موضوع جديد پاسخ به اين موضوع

Faza2Music صفحه اول انجمنبخش تفسیر خبری

رفتن به صفحه 1, 2  بعدي


جنسیت: جنسیت:دختر

فضانورد

فضانورد

نام: Avantika
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 ارديبهشت ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 14737
امتياز: 1861720
لایک: 7037
لایک شده 8953 بار در 5176 پست


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:04:57  پاسخ همراه با اعلانخـانمـی کـه یکی از مجـریـانـان ـه بـرنـامـه قـرعـه کشـی ـه جـام جهـانی بـود ، فـرنـانـدآ لیمـا نـام دآرد . هنـرپیشــه ، مـدل و از مجـریـان ـه تلـویـزیـون مشهـورِ برزیل . بسیـاری بر این بـاورنـد کـه پـوشش ـه خـانم ـه لیمـا مـوجب شـد تـا تلـویـزیـون ـه دولتـی ـه ایـرآن بـرنـامـه قـرعـه کشـی ـه جـام جهـانـی رآ پخش نکنـد . طـولی نکشیـد کـه ایـرآنیـان نـام و مشخصـات ـه این مجـری رآ شنـاسـایی کـردنـد و تعـدآدی از آنهـا بـه صفحـه ی ف.ب او حملـه ور شـدنـد .

در صفحـه ی ف.ب ـه خـانم ـه لیمـا ، بـا حجم ـه بـالآیی از پیـامهـا و کآمنتهـای ـه کآربـرآن ـه ایـرآنـی مـوآجه میشــویـد . پیـامهـایی کـه غالبـا تعـرض هـای ـه لفظـی ـه جن*سـی هستنـد . اکثـرِ این پیـامهـا بـه گـونـه ای است کـه غآلب نشـان دآدن نیستنـد !
خـانم ـه فـرنـانـدآ لیمـا دهـ هـا بـار تـوسـطـه کآربـرآن ـه ایـرآنی تهـدیـد بـه تجـاوزِ جن*سـی شـدهـ . حجـم ـه بـالآیی از کآربـرآن ـه مـرد او رآ فـاحشــه خطـاب کـردنـد . بعضـی بـا فحش هـای ـه رکیک او رآ مسـئول ـه پخش نشـدن ـه بـرنـامـه از تلـویـزیون ـه ایـرآن دآنستنـد .عـدهـ ای هـم بـه این صفحـه حجـوم آوردنـد و از او بخـاطـرِ رفتـارِ دیـگر ایـرآنیـان عـذرخـوآهـی کـردنـد . حجـم ـه پیـامهـای ـه فـارسـی بقـدری بـالآست کـه سخت است بـاور کنیـد او برزیلـی است . نکتـه ای کـه بیش از هـرچیـز در این پیـامهـا دیـدهـ میشــود ، تحقیـرِ جن*سـی این مجـری زن است .ولـی تنهـا خـانـم ـه لیمـا نیست کـه بـه او حملـه شـدهـ . لیـونل مسـی ، فـوتبـالیست ـه معـروف ـه آرژانتینـی و بـازیکن ـه تیـم ـه بـارسـلون هـم از حمـلآت ـه کآربـرآن ـه ایـرآنـی در امـان نبـود . ایـرآن و آرژآنتین بـا هـم در مسـابقـآت همگـروهـ انـد .صفحـه ی ف.ب مسـی ، کـه بیش از 50 میلیـون طـرفـدآر دآرد ، غـرق در فحش و شـوخـی هـای ـه تـوهین آمیــز بعضـی از کآربـرآن ـه ایـرآنـی شـدهـ . سـه هـزآر پیـام فقط در چنـد دقیـقـه اول بعـد از قـرعـه کشـی ! و البتـه عـدهـ ای هـم در حـال ـه عـذرخـوآهـی بخـاطـرِ اعمـال ـه دیـگرآن در این صفحـه هستنـد .اولین بـار نیست کـه عـدهـ ای از ایـرآنیـان بـه صفحـه ی ف.ب افـرآد حملـه ور شـدهـ انـد . در جـریـان ـه مـذآکـرآت ـه هستـه ای ایـرآن و گـروهـِ 5+1 ، عـدهـ ای بـه صفحـه ی ف.ب لـوران فـابیـوس ، وزیـر خـارجـه فـرآنسـه حجـوم آوردنـد و بـه او فحش دآدنـد .

بیش از یک سـال ـه پیش هـم ، صفحـه ای در ف.ب ایجـاد شـد بنـام ـه " کمپین ـه تجـاوزِ گـروهـی بـه امیـرحسین " ، کـه نـام ـه شـرکت کننـدهـ ی یکی از مسـابقـات ـه آوآزخـوآنـی ـه تلویـزیـونی پـرطـرفـدآرِ ایـرآنی بـود . حـدودِ ســه هـزآر نفـر در آنـزمـان عضـوِ این گـروهـ شـدنـد . این گـروهـ در حـال ـه حـاضـر وجـود نـدآرد ، ولی کآفیست سعـی کنیـد تجـاوزِ گـروهـی رآ در ف.ب جستجـو کنیـد تآ بـا انـوآع ـه گـروهـ هـایی کـه بـا این اســم تشـکیل شـدهـ انـد روبـرو شـویـد .

حجـم ـه پیـامهـای ـه کآربـرآن ـه ایـرآنـی روی ـه صفحـه ی خـانم ـه لیمـا دقیقـه بـه دقیقـه زیـاد میشـود . زنـی کـه در نیمکـرهـ جنـوبی و هـزآرآن کیلـومتـر از ایـرآن دور است ، در دنیـای ـه امـروز از تهـدیـدهـا و تحقیـرِ جن*سـی ـه مـردآنی کـه هـزآرآن فـرسنگ دورتـرنـد ، در امـان نیست ...


.:.:.Hala Madrid , Y Nada Mas.:.:.

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي
کاربرانی که ارسال Avantika را لایک کرده اند iljimae, scorpio1313, Pari_Paria, -AloNeBoY-, rez-rezi, SOMINA, irani, Parsa98, sarajijar, leila


جنسیت: جنسیت:دختر

کاربر فضایی

کاربر فضایی

نام: negar khanum
وضعيت: آفلاین
عضویت: 2 آذر ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 7538
امتياز: 766440
لایک: 4795
لایک شده 7257 بار در 3893 پست
محل سكونت: تبریز


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:15:35  پاسخ همراه با اعلان

kiye
اون کـه همـه چیو باخته منم...

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي بازديد از سايت ارسال كننده مطلب
کاربرانی که ارسال scorpio1313 را لایک کرده اند Avantika, iljimae


جنسیت: جنسیت:دختر

فضانورد

فضانورد

نام: Avantika
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 ارديبهشت ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 14737
امتياز: 1861720
لایک: 7037
لایک شده 8953 بار در 5176 پست


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:17:00  پاسخ همراه با اعلان

-_-
افتضـــاح بـود -_-
من کـه خجـالت کشیـدم وآقعـا -_-

.:.:.Hala Madrid , Y Nada Mas.:.:.

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي
کاربرانی که ارسال Avantika را لایک کرده اند iljimae


جنسیت: جنسیت:پسر

مدیر سایت

مدیر سایت

نام: iljimae
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 اسفند ماه ، 1389
تعداد ارسالها: 5996
امتياز: 15125600
لایک: 30275
لایک شده 9661 بار در 4064 پست
محل سكونت: لب مـــرز


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:20:22  پاسخ همراه با اعلان

قبول دارین بخشیش برمیگرده به پخش نشدن مراسم قرعه کشی ؟! heh
هستی ... هستم ...
نیستی ... هستن ./

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي شناسه Yahoo
کاربرانی که ارسال iljimae را لایک کرده اند Avantika


جنسیت: جنسیت:دختر

فضانورد

فضانورد

نام: Avantika
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 ارديبهشت ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 14737
امتياز: 1861720
لایک: 7037
لایک شده 8953 بار در 5176 پست


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:23:42  پاسخ همراه با اعلان

خُب تقصیـرهـ کی ـه ؟ فـرنـانـدآ لیمـا ؟ پـوشش کـه مشـکلی نـداشت :/
تـو ایـرآن بـدتـر از اینـا هست ، حتـی بـا وجـودِ حجـاب ـه اجبـاری :/
پخش نشـدن هـم بخـاطـرِ حکـومت ـه سـآنسـورچـی ـه اسـلآمی بـود :/
چـرآ بـایـد انقـد بی فـرهنـگی بـاشـه ؟! -_-

.:.:.Hala Madrid , Y Nada Mas.:.:.

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي
کاربرانی که ارسال Avantika را لایک کرده اند iljimae


جنسیت: جنسیت:دختر

فضانورد

فضانورد

نام: ♥ PaRiSaN ♥
وضعيت: آفلاین
عضویت: 7 مرداد ماه ، 1391
تعداد ارسالها: 19298
امتياز: 3128431
لایک: 18662
لایک شده 25258 بار در 11853 پست
محل سكونت: پـــــــآیتخت


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:27:47  پاسخ همراه با اعلان

واقعا جایِ تأسفـــــــ داره
شَـبــ هـآی بـدونِ تــــو را فَـقَـط بـآیـَد مـُـــرد !

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي
کاربرانی که ارسال Pari_Paria را لایک کرده اند Avantika, iljimae


جنسیت: جنسیت:پسر

مدیر سایت

مدیر سایت

نام: iljimae
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 اسفند ماه ، 1389
تعداد ارسالها: 5996
امتياز: 15125600
لایک: 30275
لایک شده 9661 بار در 4064 پست
محل سكونت: لب مـــرز


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:30:28  پاسخ همراه با اعلان

خوبه بابا بذار بفهمن ملــــتی که رو تاریخش قسم میخوره کیا هستن boro baba

از دید اینا بگیم اره تقصیر ایشون بود

از دید امام بگیم مرگ بر ضد ولایت فقیه و این حرفا..!

از دید خودم تقصیری ندارن ملت چیکار کنن تو رو جون شعبان دلخوشی رو ندی ملت خودشون درست میکنن yakh zade

هستی ... هستم ...
نیستی ... هستن ./

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي شناسه Yahoo
کاربرانی که ارسال iljimae را لایک کرده اند Avantika


جنسیت: جنسیت:پسر

مدیر سایت

مدیر سایت

نام: iljimae
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 اسفند ماه ، 1389
تعداد ارسالها: 5996
امتياز: 15125600
لایک: 30275
لایک شده 9661 بار در 4064 پست
محل سكونت: لب مـــرز


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:32:12  پاسخ همراه با اعلان

مشکل ساده هست طی سالیان پیش به افراد دیگر هم توهین کردیم و ازین به بعد هم میکنیم ..//
هستی ... هستم ...
نیستی ... هستن ./

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي شناسه Yahoo
کاربرانی که ارسال iljimae را لایک کرده اند Avantika


جنسیت: جنسیت:پسر

کاربر کهکشانی

کاربر کهکشانی

نام: محسن
وضعيت: آفلاین
عضویت: 20 آبان ماه ، 1391
تعداد ارسالها: 11956
امتياز: 2285910
لایک: 28678
لایک شده 13296 بار در 6814 پست


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:32:43  پاسخ همراه با اعلان

چقدر بی فرهنگن بعضیا Mad

ممنون Arrow

با زندگی قهر نکن!

دنیا منت هیچ کس را نمی کشد...

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي
کاربرانی که ارسال -AloNeBoY- را لایک کرده اند iljimae, Avantika


جنسیت: جنسیت:دختر

فضانورد

فضانورد

نام: Avantika
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 ارديبهشت ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 14737
امتياز: 1861720
لایک: 7037
لایک شده 8953 بار در 5176 پست


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:36:38  پاسخ همراه با اعلان

اعلام:
خوبه بابا بذار بفهمن ملــــتی که رو تاریخش قسم میخوره کیا هستن


Exclamation

خُب عـاخـه مـوضـو اینجـاس کـه فک میکنن کآرشـون جـالب ـه -_-
پـارسـال هـم بـه پیج نـاســا حملـه کـردن ... چـرآ ؟ چـون پیش بینـی سـال 2012 اشتبـا از آب دراومـد -_-
امسـال مسـی ... فـرنـانـدآ لیمـآ ... لـوران فـابیـوس ... و خـدآ میـدونـه ممکنـه قـرعـه بنـآم ـه کـدوم بیچـارهـ ای بیفتــه -_-

.:.:.Hala Madrid , Y Nada Mas.:.:.

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي
کاربرانی که ارسال Avantika را لایک کرده اند iljimae


جنسیت: جنسیت:پسر

مدیر سایت

مدیر سایت

نام: iljimae
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 اسفند ماه ، 1389
تعداد ارسالها: 5996
امتياز: 15125600
لایک: 30275
لایک شده 9661 بار در 4064 پست
محل سكونت: لب مـــرز


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:39:21  پاسخ همراه با اعلان

الان همه چی رو فراموش کنین یه لحظه فکر کنین آرژانتینو بردیم چه میشه ؟ he he he he he he کل اروپا میره بر فنا !
هستی ... هستم ...
نیستی ... هستن ./

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي شناسه Yahoo
کاربرانی که ارسال iljimae را لایک کرده اند Avantika


جنسیت: جنسیت:پسر

مدیر سایت

مدیر سایت

نام: iljimae
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 اسفند ماه ، 1389
تعداد ارسالها: 5996
امتياز: 15125600
لایک: 30275
لایک شده 9661 بار در 4064 پست
محل سكونت: لب مـــرز


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:40:24  پاسخ همراه با اعلان

اعلام:
چقدر بی فرهنگن بعضیا
ما مردم خوبی هستیم !

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي شناسه Yahoo
کاربرانی که ارسال iljimae را لایک کرده اند Avantika


جنسیت: جنسیت:دختر

فضانورد

فضانورد

نام: Avantika
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 ارديبهشت ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 14737
امتياز: 1861720
لایک: 7037
لایک شده 8953 بار در 5176 پست


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:41:20  پاسخ همراه با اعلان

عمـرآ -_-
حتـی خـوآبشـــم دیـدی یـه شب بپـر از خـوآب -_-
kiye

.:.:.Hala Madrid , Y Nada Mas.:.:.

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي
کاربرانی که ارسال Avantika را لایک کرده اند iljimae, -AloNeBoY-


جنسیت: جنسیت:پسر

مدیر سایت

مدیر سایت

نام: iljimae
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 اسفند ماه ، 1389
تعداد ارسالها: 5996
امتياز: 15125600
لایک: 30275
لایک شده 9661 بار در 4064 پست
محل سكونت: لب مـــرز


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:44:00  پاسخ همراه با اعلان

حالا ببین shad با یه تکل مسی به قول خودشون هورمونی رو میفرستیم خونه !

هاشم گتوزو خخ ..!

هستی ... هستم ...
نیستی ... هستن ./

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي شناسه Yahoo
کاربرانی که ارسال iljimae را لایک کرده اند Avantika


جنسیت: جنسیت:دختر

فضانورد

فضانورد

نام: Avantika
وضعيت: آفلاین
عضویت: 3 ارديبهشت ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 14737
امتياز: 1861720
لایک: 7037
لایک شده 8953 بار در 5176 پست


ارسالارسال شده در: ، 17 آذر ماه ، 1392 14:44:23  پاسخ همراه با اعلان

iljimae مي نويسد:
اعلام:
چقدر بی فرهنگن بعضیا
ما مردم خوبی هستیم !Exclamation

.:.:.Hala Madrid , Y Nada Mas.:.:.

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي
کاربرانی که ارسال Avantika را لایک کرده اند iljimae
تمامي مطالب ارسال شده:   
ارسال موضوع جديد پاسخ به اين موضوع رفتن به صفحه 1, 2  بعدي صفحه 1 از 2
  
نام کاربري:      کلمه عبور:     

~ يا ~
عضويت در سايت

  


 


Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group
Forums ©

User:
Password:

Attention to Caps Lock key to being on or off
Do You Forgot Your Password?Click Here

Username:
Real Name:
E-Mail:
Confirm E-Mail:
Password:
Confirm Password:
 

javascript hit counter